فیلتر هوا

فیلتر هپا

فیلتر هپا در دستگاه تصفیه هوای زیگلاس مد (فیلتر اول) وبعد از پیش فیلتر استفاده می شود که جذب ذرات تا ۰/۱ میکرون شامل خاک ، دود ، پرز تا ۹۹/۷%

پیش فیلتر:

جذب ذرات بزرگ معلق موجود در هوا مانند گرد و غبار ، موی حیوانات و… را انجام می دهد.

فیلتر کربن فعال 

فیلتر کربن فعال فیلتر (۲ دستگاه های تصفیه هوای زیگلاس مد) استفاده می شود که فعالیت آن جذب گازهای آلی شامل فرمالديید و متیل بنزن ها،دی اکسید کربن و…تا ۹۵%

فیلتر دی اکسید تیتانیوم (TIO2):

فیلتر دی اکسید تیتانیوم (فتوکاتالیس) جذب گازهای آلی که کمکی فیلتر کربن می باشد اضافه گازهای غییر آلی به مانند راد ، سولفید هیدروژن و…