فیلتر کلاسیک p.p(5 میکرون)

فیلتر مرحله اول دستگاه تصفیه آب خانگی(کلاسیک) با روزنه ۵ میکرون که باعث حذف گل و لای و شن ماسه و زنگارهای لوله های فرسوده موجود در آب میکروارگانیسمها در حد کیست ها و انگلها می شود.

فیلترها