دستگاه های نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی با روش تصفیه اسمز معکوس(Reverrs Osmosis)به دستگاههایی

گفته می شودکه بین دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی قرار دارند. این مدل ازدستگاههای تصفیه

آب ظرفیت تولید ۲۰۰ گالن در…..

دستگاه تصفیه آب از نوع نیمه صنعتی البته با روش تصفیه اسمز معکوس(Reverrs Osmosis)به دستگاههایی گفته می شودکه بین دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی قرار دارند. این مدل ازدستگاههای
تصفیه آب ظرفیت تولید ۲۰۰ گالن در شبانه روز تا ۷۰۰ گالنی می باشد. در نظر داشته باشید دستگاههای تصفیه آب نیمه صنعتی در ظرفیت های مشابه از نظر کیفیت و ساختار انواع متعددیدارند.
بعنوان مثال : یک دستگاه نیمه صنعتی ۴۰۰ گالن می تواند متشکل از ۴ عدد ممبران ۱۰۰ گالنی باشد یا ۲ عدد ۲۰۰ گالنی یا یک عدد ممبران ۴۰۰ گالنی که این امر هم در پساب خروجی دستگاه را متفاوت
می کند،تفاوت قیمت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی درتفاوت حجم دستگاه یا اینکه می تواند شامل یک پمپ با دبی LPM 5/6 یا در پمپ با دبی LPM 2/8 یا ۴ عدد پمپ با دبی LMP 1/8 که این تفاوت پمپ هم در
قیمت حجم دستگاه و کیفیت تولید آب و مهمتر از همه در دستگاه تصفیه آب به پمپ تأثیر گذار هست.
دستگاههای تصفیه آب نیمه صنعتی که دو پمپ دارند مرسوم تر هستند به دلیل اینکه اگر یک پمپ کار نکند یا ضعیف شود عملکرد دستگاه به طور کامل قطع نخواهد شد.
یک تفاوت اساسی دیگر هم در فیلترهای پیش تصفیه آب می تواند باشد که از فیلترهای تصفیه آب ۱۰ اینچی استفاده شده باشد یا ۲۰ اینچی که در حجم دستگاه تصفیه آب  طول عمر فیلتر پیش تصفیه آب و در
قیمت موثرهست.
اختلاف های دیگر نیز در دستگاههای تصفیه آب نیمه صنعتی میتواند باشد که از نوع برند ممیرین دستگاه های تصفیه آب و شیر برقی گرفته تا سوئیچ ها موجود یا عدم وجود میکرو کامپوتر در دستگاه.
موارد استفاده از دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی در رستوران ها، مدارس،اداره ها،کارخانه ها،کارگاه ها،دانشگاه ها و…که مصرف متوسط روزانه ۵۰۰ لیتر در شبانه روز را داشته باشند،می باشد.
ساختار کلی دستگاه نیمه صنعتی تصفیه آب بیشتر شبیه دستگاه تصفیه آب خانگی هست تا صنعتی و تا TDS (ذرات معلق جامد محلول در آب) ۲۰۰۰ را میتواند پاسخگو باشد.
دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی