فیلترهوا

فیلتر تصفیه هوا

هپا

فیلترهوا

فیلتر تصفیه هوا هپا در دستگاه تصفیه هوای زیگلاس مد (فیلتر اول) وبعد از پیش

فیلتراستفاده می شود که جذب ذرات تا ۰/۱ میکرون شامل خاک ، دود ، پرز تا ۹۹/۷%

پیش فیلتر:

جذب ذرات بزرگ معلق موجود در هوا مانند گرد و غبار ، موی حیوانات و… را

انجام می دهد.

فیلترهوا

کربن فعال

فیلترهوا کربن فعال ،فیلتر۲(دستگاه های تصفیه هوای زیگلاس مد) استفاده می شود

که فعالیت آن جذب گازهای آلی شامل فرمالديید و متیل بنزن ها،دی اکسید

کربن و…تا ۹۵%

فیلتر تصفیه هوا

دی اکسید تیتانیوم (TIO2)

فیلتر دی اکسید تیتانیوم (فتوکاتالیس) جذب گازهای آلی که کمکی فیلتر کربن

می باشد اضافه گازهای غییر آلی به مانند راد ، سولفید هیدروژن و…