فیلتر یووی دستگاه تصفیه آب

یووی دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر یووی دستگاه تصفیه آب خانگی به عنوان مرحله 7 استفاده می شو که برای نصب و راه انئازی فیلتر یووی حتما باید تخصص آن را داشته باشید تا فیلتر یووی دی زمان مناسب و در جای مناسب قرار گیرد.

طول عمر فیلتر های یووی مانند دیگر فیلتر ها برای بهتر عملکرد فیلتر یووی باید یک سال یک بار تعویض گردد.

فیلتر یووی (uv)

دستگاه تصفیه آب خانگی

فیلتر یووی دستگاه تصفیه آب خانگی(ULTRA
VIOLET)از طریق اشعه ماورا بنفش میکرو
ارگانیسمهای بیماری زا از نظیر باکتریها ،ویروسها
،انگلها و قارچها و…را در آب آشامیدنی شما را از بین
می برد.

فیلتر یووی می تواند 99% باکتریها و

ویروسها را در آب حذف کند .

لامپهای یووی  از طیق جیوه داخل

حباب مخصوص و جریان برق اشعه

ادامه مطلب