دستگاه ازن

دستگاه ازن 

فرایندی سبز برای سلامتی

دستگاه ازن علمی جدید که دوست دار شما و محیط زیست است تا

شمابا آرامش  زندگی کنید.

امروزه به دلیل افزایش کیفی کنترل شاخص های آلودگی آب و هوا و افزایش سطح استاندارد آب و غذا و عدم توانایی کلر و مواد شیمیایی دیگر در حذف کامل آلودگی ، میکروبی و حتی ناتوانی در حذف ویروس و موارد دیگر که خود این موارد ضد عفونی کننده باعث سرطان و اثرات زیست محیطی مخرب دارند و بسیار مورد توجه است .

ازن یک ضدعفونی کننده بسیار قوی و انعطاف پذیر است که هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند .

ازن چیست

ادامه مطلب
مشخصات دستگاه
دستگاه ازن
  • تولید ازن در محل و عدم نیاز به تجهیزات انتقال و ذخیره سازی
  • استفاده مداوم و عدم نیاز به شارژ دستگاه و یا هزینه ها و موارد نگهدارنده
  • دستگاه ازن قابل حمل بودن و جابجا کردن دستگاه های خانگی
  •  ازناسیون قابل استفاده دو منظوره برای هوا و آب ، مواد غذایی ، لوازم و البسه و…
  • اکسید کردن موارد مضر برای انسان و تبدیل دباره آن به اکسیژن
  • دستگته ازن از بین بردن باکتریها و ویروسها
  • اکسید کردن آهن و منگنز و تبدیل آنها به ترکیبات نا محلول و قابل فیلتر
  • رسوب دهی فلزات سنگین
  • کنترل جلبکها و تک یاخته ها
  • ازن از بین بردن رنگ و بوی آب
  • اکسید کننده مواد آلی و غیر آلی آلوده کننده آب
  • خنثی کردن بار سطحی مواد جامد معلق ، لخته سازی و رسوب دهی مواد جامد معلق
  • ضد عفونی کردن مواد غذایی از تمامی موارد شیمیایی مانند سموم کشاورزی و….
  • ضد عفونی کردنلوازم و هوای مصرفی در منزل
  • بهبود عملکرد اکسیژن در بدن